collcoll     ˂˂˂


     projekty
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt
      

 collcoll     ˂˂˂


     projekty      
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt   
      

Pod dubem, za dubem...2024

Autorský tým: (collcoll - bauhanz spol. s r.o.) Veronika Hušková, Michal Liska, Krištof Hanzlík, Libor Mládek, Mark Kelly, Tereza Scheibová, Vavřinec Veselý, Jiří Hanzlík
Karolína Suchá - krajinářské řešení
Jiří Cajthaml (Instalace Praha) - technické zařízení budovy
Ondřej Klavík - umělecký zásah
Svarog - konstrukční řešení

Přemysl Břenek (Arda) - gastro technologie

Klient: Město Vimperk
Organizátor soutěže: CBArchitekturaMezi 69 účastníky mezinárodní soutěže jsme vyhráli 2. místo! Whop whop

Navrhujeme školku dvou principů.
Dům na hraně obohacující veřejný prostor.
Pavilon v zahradě vsazený mezi stromy.

Zápraží domu zobytňuje své okolí pod dubovým stromořadím. Demolicí garáží utváříme předprostor, který bude součástí volnočasového areálu. Nové neformální vícegenerační hřiště na místě garáží, je atraktivní nejen pro cílovou skupinu školky.

Pavilon má členitou fasádu. Úskoky otevírají prostor pro kryté terasy umožňující pobyt a hru venku za každého počasí. Herní svah uzavírá venkovní zahradní pokojíčky každé třídy.

Středem školky je společná členitá hala propojující celý dům. Prosvětluje a nabízí průhledy. Její prostor je velkorysý a vhodný pro dětské hry i pro besídky s rodiči. Dispozice domu je plně bezbariérová.

Architektura zahrnuje dětské měřítko. Nízké parapety učeben v úrovni terénu. Okna velikosti svých uživatelů vedoucí ven. Dveře s průhledy ve výškách pro dospělé i děti.

Třídy jsou přehledné, nabízí však i svá zákoutí.

Pokojíčky se svahem jako přirozeným herním prvkem s prolézačkami a skluzavkou, nad nimi zpevněná cesta spojující bezbariérově dům, hřiště na jihu s velkým pískovištěm na severu. Zahrada za cestou nabízí výuková stanoviště inspirovaná sousedy (zahrádkářská kolonie, malá šumava, …).

Konstrukce je lehká, dřevěná, montovaná. Čerpá z vizuality přístřešků v zahrádkářských koloniích a sportovišť. Technologicky se ovšem nejedná o “udělej si sám”, nýbrž o důmyslný soubor přiměřených technologií snižujících energetickou náročnost budovy a eliminující složité detaily.


Under the oak, beyond the oak...

In an international competition we are runners up. Coming 2nd among 69 proposals!

We propose a kindergarten based on two principles.
A house at the edge enriching the public space.
A pavilion in the garden nestled among trees.

The doorstep of the house embraces its surroundings under the oak tree avenue. By demolishing the garages, we shape a forecourt that will be part of the recreational area. A new informal multi-generational playground in place of the garages is attractive not only to the kindergarten's target group.

We split the pavilion’s facade, the recesses open up space for covered terraces allowing for outdoor activities and play in all weather conditions. A play slope encloses separate outdoor garden rooms for each class.

The heart of the kindergarten is a communal, articulated hall connecting the entire house. It brings in light and offers views of the garden. Its space is generous and suitable for children's games as well as gatherings with parents. The layout of the house is fully barrier-free.

The architecture considers a child's scale. Low classroom parapets at ground level. Windows sized for their users leading outside. Doors with viewpoints at heights for adults and children alike. The classrooms are open and clear but also offer their own nooks.

Outdoor rooms with a slope act as a natural play element with climbing frames and a slide, above them a paved path linking the barrier-free house, the playground to the south with a large sandpit to the north. The garden beyond the path offers educational stations inspired by its neighbours (allotment gardens, small Šumava...).

The construction is lightweight, wooden, and prefabricated. It draws from the visuality allotment gardens and sports facilities. However, technologically, this is not a DIY project but a clever set of appropriate technologies reducing the building's energy demand and eliminating complex details.


email: 

mail@collcoll.cc
job@collcoll.cc
facebook: 

collcoll