collcoll     ˂˂˂


     projekty
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt
      

 collcoll     ˂˂˂


     projekty      
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt   
      

Rozšíření Price f(x)


2020-22

Návrh: Krištof Hanzlík, Šimon Kos, Adam Kössler, Libor Mládek, Mark Kelly
Klient: Price f(x)
Foto: Boysplaynice
Plocha: 850m2
Rozpočet: 1 800 000 € / 45 000 000 CZK
Místo: Praha, Karlín


spoluautor / porojekční tým:
Bauhanz spol. s r. o. - generální projektant
sysloop engineering spol. s r.o. - MAR, řešení osvětlení
AREA TZB a.s. - vzduchotechnika
COM project, s.r.o. - elektro a slaboproud
AV24 s.r.o. - audio video
STASAPO s.r.o. - stavebně konstrukční řešení

projekt management:
Ing. arch. Veronika Horáčkova
Ing. arch. Kateřina Nováková

generální dodavatel:
Capexus a.s. - (Tomáš Dvorský - stavbyvedoucí)
truhlářské výrobky - nábytky na míru: Olbert Tomáš
skluzavka - Alfeko s.r.o.
zámečnické konstrukce - Tomáš Koudelka
grafika, ilustrace - Klára Tesařová
polepy - Michal Orlovský - www.vyrobitreklamu.cz


teaser


všechny díly seriálu Stavba není sen 5 @tvbydleni.cz


Autorská zpráva

Změny pracovních návyků, které přináší digitalizace a které pandemie jen uspíšila, má společnost Price f(x) v krvi. Vedení i zaměstnanci Price f(x) využívají své kanceláře především k setkávání, která stimulují kreativní dialog. Z podstaty jsou otevřeným prostorem pro variabilní využití nepodléhajícím stereotypům pracovních kójí či klasických open space prostor. Již v roce 2015 na tyto vizionářské podněty reagoval náš návrh prvního patra kanceláří. K rozšíření o další patro jsme přistoupili v roce 2020 v průběhu pandemie, která některé aspekty společného užívání kanceláří ještě vyostřila.

Hlavním zadáním bylo rozšíření základních kanceláří a další patro s maximálně flexibilním využitím. Vertikální propojení dvou pater bývá problematické, pokud se má udržet přirozený flow prostoru. Obě patra tektonicky spojujeme strukturou složenou z tisíce dřevěných pixelů, která moduluje prostor kolem sebe a stává se jeho vnitřní dominantou. V jádru struktury je nové interiérové schodiště a pro odvážnější i skluzavka. Uvnitř dřevěných buněk jsou ukryté osobní skřínky, šatny a funkční místnosti, jednotlivé fragmenty zároveň organicky vytváří zákoutí určená pro neformální posezení i veřejné prezentace.

Pravidelná struktura se propisuje i do univerzální světelné mřížky - světelného rastru nad celým prostorem, který funguje jako obrazovka řízená až do jednotlivých pixelů (LEDek). Ta se propisuje i na barový pult/display, který funguje i jako přijímací recepce. Světelné rozhraní je dominantou nejen vnitřních prostor. Světélkující podhled se propisuje i ven do prostoru Karlína, v noční krajině ho nelze přehlédnout.

Prostory fungují jinak z pohledu zaměstnance i návštěvníků a liší se prvním zážitkem ihned po vstupu. Den je možné začít snídaní ve společné profesionální kuchyni, která funguje jako bar pro zaměstnance i návštěvníky. Spodní patro funguje jako místo setkávání, oddychová zóna, ale i konferenční sál. Ten je multifunkční, supluje jednací místnost se stolem pro 50 lidí, lze ho ale flexibilně rozdělit a díky mobilní akustické příčce může být zároveň i natáčecím studiem. Členěním lze sál rozdělit na menší jednotky, ať už na hot desk prostory nebo menší jednací sály. Dále jsou po patře rozmístěny prezentační místnosti se škálou využití od videokonferenčních místností po neformální otevřené stupňovité amfiteátry vybavené stahovacím plátnem, takže nikdy není problém najít si prostor odpovídající formátu schůzky.

Systém regulace

Limitem kapacity setkávání jsou vstupy a výstupy médií (větrání, výkon klimatizace a topení, kapacity hygienického zázemí, …) jednotlivých prostor. Jenže v jeden moment se celá firma může sejít v kavárně nebo ve stohlavém konferenčním sálu a plánovat vize do budoucna - nebo se rozprchnout a v malých týmech řešit každodenní pracovní záležitosti. Zaměstnance proto nerozptylujeme v prostoru (klasický open space s metry čtverečními na hlavu). Distribuujeme kapacity místností v čase pomocí regulace prostředí.

Komplexní systém regulace měří a v reálném čase vyhodnocuje data o prostředí. Díky tomu ví, kolik osob se nachází v které místnosti, jaká je teplota vzduchu a intenzita větrání a může dynamicky nastavit i barevnost osvětlení. Systém umí ovládat každý jeden čip a strop se tak stává obrazovkou. Během pracovní doby poskytuje optimální osvětlení, ale umí také interagovat s pohybem lidí a vytvořit atmosféru firemních večírků.

Spektrum prostoru

Celé patro může fungovat v režimu konferenčního sálu s kavárnou a rozptylovými plochami. Zároveň je možné celé patro fyzicky (smyslově) rozdělit. K tomu slouží průhledné stěny, které je možné zneprůhlednit, posuvné panely členící prostor, ale také kontrolovatelná atmosféra místností.

Největší místností je kavárna se společnou kuchyní a interaktivním barovým pultem. Slouží jako neformální prostředí se stoly, gauči, křesly, barovými stoličkami a židlemi.

Konferenční sál je vybavena dlouhým stolem, který lze rozdělit na segmenty. Samotná místnost lze přepůlit akustickou posuvnou příčkou.

Meziprostory fungují jako rozptylová plocha bez předepsaného využití, s rozptýleným sedacím nábytkem a amfiteátry. Chodby jsou eliminovány a místo nich umisťujeme například průchozí odpočinkovou zónu s boxovacím pytlem, kulečníkem a ribstolemi.

Jediné konkrétní (uzavřené) místnosti jsou jednačky a focus roomy s kapacitou od dvou do šestnácti osob.

Spektrum pohodlnosti

Nábytek byl pečlivě vybírán a nebo navržen na míru. Cílem bylo vytvoření spektra pohodlnosti odpovídajícího různým způsobům práce. Od čalouněných křesílek a houpaček, přes nakláněcí plastové židle v konferenčním sálu, kancelářské židle pro dlouhé sezení, těžké a masivní židle u kavárenských stolků až po hranaté kostky v rámci dřevěné struktury.

Dřevěná struktura

Dřevěná struktura zabírá část půdorysu daleko od oken a skrývá technické zázemí. Navenek nabízí polouzavřené niky a amfiteatry rozšiřující neformální prostory pro práci a prezentace. Součástí struktury jsou schody do vyššího patra a tubus skluzavky.

Struktura je esteticky i technologicky inspirovaná tvorbou ve hře Minecraft. Viditelné plochy struktury v rastru 40 x 40 cm jsou dýhované a skladba dýhování je zcela náhodná, bylo zapotřebí vytvořit systém umožňující náhodné umístění jednotlivých kostek v předem navrženém finálním tvaru.

Materialita a barevnost

Neutrální tóny stavebních konstrukcí (beton, šedá podlaha, šedobílá výmalba), světle šedé whiteboardy, v černém stropě splývající černě přestříkané technologické rozvody, přírodní dřevo, barevná výmalba nejmenších místností, doplněno interierovou zelení a sjednocenou paletou čalouněného nábytku.

V návrhu jsme hledali téma industriality a snažili jsme se jej dovést do současného vyznění. Těžký černý kovový trubkový nábytek koresponduje s pojetím technologických rozvodů. Proti tomu efemérní proměnlivý rastr světelných čipů a systému čidel ztělesňuje směřování industriality směrem ke světu softwaru a informací.

ANNOTATION

The changes in working habits brought about by digitalisation, which the pandemic has only hastened, are part of Price f(x)'s identity. The management and employees of Price f(x) use their offices primarily for meetings that stimulate creative dialogue. By their very nature, they are an open space for variable use, not subject to the stereotypes of work cubicles or traditional open space. Already in 2015, our design for the first floor of the offices responded to these visionary impulses. We proceeded with the addition of another floor in 2020 during a pandemic that has exacerbated some aspects of office co-use.


The main brief was to expand the core offices and provide an additional floor with maximum flexibility of use. Vertically connecting two floors tends to be problematic if the natural flow of the space is to be maintained. The two floors are tectonically connected by a structure composed of thousands of wooden pixels, which modulates the space around it and becomes its internal landmark. At the core of the structure is a new interior staircase and, for the more adventurous, a slide. Hidden inside the wooden cells are personal lockers, dressing rooms and function rooms, while the individual fragments organically create nooks designed for informal seating and public presentations.

The regular structure is also written into the universal light grid above the entire space, which functions as a screen that is controlled down to the individual pixels (LEDs). This is also projected onto the bar counter/display, which also functions as a reception desk. The lighting interface is not only a dominant feature of the interior spaces. The luminous ceiling is also projected outwards into the Karlín space, and cannot be missed in the night landscape.

The spaces function differently from the perspective of employees and visitors and differ in the first experience immediately upon entering. The day can be started with breakfast in the shared professional kitchen, which functions as an open bar. The lower floor is a meeting place, a relaxation area, as well as a conference room. The latter is multifunctional, a meeting room with a table for 50 people, but can be flexibly divided and, thanks to a mobile acoustic partition, can also be a filming studio. The room can be divided into smaller units, either hot desk areas or smaller meeting rooms. In addition, presentation rooms are scattered around the floor with a range of uses from video conference rooms to informal open tiered amphitheatres equipped with a retractable screen, so finding a space to suit the meeting format is never a problem.

Spectrum of regulation

The inputs and outputs of the media (ventilation, air conditioning and heating capacity, sanitation capacity, ...) of the individual spaces are the limit of the space capacity. But at one moment the whole company can meet in a café or a stacked conference room and plan visions for the future - or disperse and work in small teams on day-to-day business matters. Therefore, capacities are not distributed by space (classic open space with square meters per head). We distribute room capacities over time by controlling the environment.

A comprehensive control system measures and evaluates environmental data in real time. This allows it to know how many people are in which room, what the air quality and ventilation intensity are, and it can also dynamically adjust the lighting colour scheme. The system can control every single chip and the ceiling becomes a screen. It provides optimal lighting during working hours, but can also interact with people's movements to create a corporate party atmosphere.

Spectrum of space

The entire floor can operate in conference room mode with café and dispersal areas. At the same time, the entire floor can be physically (sensually) divided. Transparent walls that can be made opaque, sliding panels that divide the space, as well as the controllable atmosphere of the rooms are used for this purpose.

The largest space is a café with a shared kitchen and an interactive bar. It serves as an informal setting with tables, couches, armchairs, bar stools and chairs.

The conference room is equipped with a long table that can be divided into segments. The room itself can be separated by an acoustic sliding partition.

The intermediate spaces function as a dispersal area with no prescribed use, with scattered seating and amphitheatres. Corridors are eliminated and replaced with, for example, a pass-through lounge area with a punching bag, pool table and hayracks.

The only specific (enclosed) rooms are the focus rooms with capacities ranging from two to sixteen people.

Spectrum of comfort

Furniture has been carefully selected or custom designed. The aim was to create a spectrum of comfort to suit different ways of working. From upholstered armchairs and swing chairs, to tilting plastic chairs in the conference room, office chairs for long sessions, heavy and solid chairs at the café, tables and square cubes within the wooden structure.

Wooden structure

The wooden structure occupies part of the floor plan away from the windows and hides the technical facilities. Externally, it offers semi-enclosed alcoves and amphitheatres extending informal spaces for work and presentations. The structure includes stairs to the upper floor and a tube slide.

The structure is aesthetically and technologically inspired by the creation in the game Minecraft. The visible surfaces of the structure in a 40 x 40 cm grid are veneered and the composition of the veneering is completely random, it was necessary to create a system that allows the random placement of individual cubes in a pre-designed final shape.

Materiality and colour

Neutral tones of the building structures (concrete, grey floor, grey and white paintwork), light grey whiteboards, black painted technological wiring blending into the black ceiling, natural wood, coloured paintwork in the smallest rooms, complemented by interior greenery and a unified palette of upholstered furniture.

In the design, we looked for the theme of industrialism and tried to bring it to a contemporary feel. The heavy black metal tubular furniture corresponds with the concept of technological wiring. In contrast, the ephemeral changing grid of light chips and sensor systems embodies the direction of industrialism towards the world of software and information.

Materiály
beton - nosné sloupy, stěny jádra
sklo - příčky
dýha - nábytek na míru, dřevěná struktura
MDF - lakovaná - dvířka kuchyňské sestavy
ocel - černě lakovaná - nábytek v kavárně
betonové stěrky - příčky
tristone - umělý kámen kuchyň
corian - umělý kámen - interaktivní čelo baru
LED - světelný grid pod stropem
barrisol - integrované osvětlení dřevěné strukrury
koberce - interface
vinyl - interface
epdm podlaha - tělocvična - interface
akustická izolace - akustickapena.cz

Produkty a značky

posuvná akustická příčka - verti.cz
čalounění látky - colordesign - fine.at látka RICO
zásuvky - jung ls
regulace a řízení prostředí a osvětlení - sysloop - http://sysloop.com/
skleněné příčky včetně automatického zneprůhledňování - verti.cz
betonové stěrky - https://www.3deco.cz
židle v konferenčním sálu - TIP TON - vitra, https://www.vitra.com/
židle ve focus roomech - ID Mesh - vitra, https://www.vitra.com/
židle boardroom vitra phisix
židle v jednačkách - UNIX - vitra, https://www.vitra.com/
brik interier kořenice na Vitra stole v boardroomu
taburety v jednačkách - VOXEL - commonseating,https://www.commonseating.com/
houpačka - Leya Wingback Swingseat - Freifrau, https://www.freifrau.com/
sedací nábytek v rozptylovém prostoru - vyrobeno na míru, design collcoll.cc
židle v kavárně - NYINY CHAIRS - studio VONO, https://www.studiovono.com/
křesla v kavárně - GLOVE-UP, Molteni, www.molteni.it
gauč v kavárně a stoly v kavárně - vyrobeno na míru, design collcoll.cc
výmalba - Farrow&Ball, https://www.farrow-ball.com
boxovací pytel - DUM office, http://www.dumoffice.com
ribstole - trollstigen - FitWood, https://fitwood.com
šedé whiteboardy - AIR - Lintex, https://www.lintex.se/en/suma.cz
rostliny - jungleinteriors.cz
akustika - akustickapena.cz
regály - meta
digestoř - bora

Doplňující informace

O procesu realizace kanceláří byl natočen seriál “Stavba není sen 5” a bylo publikováno několik článků.

https://www.tvbydleni.cz/video/stavba-neni-sen-5-1-dil-promena-kancelari-po-vzoru-zname-hry-minecraft/

https://www.stream.cz/stavba-neni-sen-5-rekonstrukce-kancelari

https://www.tvbydleni.cz/clanek/design-kancelare-podle-modernich-trendu/

https://www.tvbydleni.cz/clanek/zajimave-navrzeny-pracovni-prostor-prispiva-k-pozitivnimu-mysleni-a-lepsi-nalade/

WIP videa

https://vimeo.com/manage/videos/674461725

https://vimeo.com/manage/videos/673258440