collcoll     ˂˂˂


     projekty
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt
      

 collcoll     ˂˂˂


     projekty      
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt   
      

Jezero Milada, Ústecký krajsoutěž 2021
2. místo 
Autorský tým: 4CT + Civitas + collcollSendler
Spolupráce: Mobility in Chain, Atelier DPK, Altimapo, Hydroprogress, Ecoten, ČZU v Praze Předmětem užší dvoufázové mezinárodní soutěže bylo nalezení proveditelné a provozně a ekonomicky udržitelné koncepce postupné přeměny území jezera Milada v místo s osobitým přírodním charakterem, vhodné pro příměstskou rekreaci i rezidenci, které bude významné lokálně i nadregionálně.

Soutěž na Milada se stává divokou a divoká bude. Sled proměn začal a bude pokračovat i bez nás.

Milada sílí. Stává se z ní přirozené dějiště dobrodružství a sportovních aktivit. Kdokoli si místo užije i bez našich dalších zásahů. Hlavním cílem je moderovat proces přeměny, pečlivě a uvážlivě ho řídit, abychom dali vyniknout přírodnímu divadlu, které se přímo před našimi zraky samo odehrává.

Milada, jako výjimečné dědictví po důlní minulosti ústeckého kraje.

Jezero, které může být těžištěm pro lokální obyvatele přilehlých sídel i vyhledávanou lokalitou nadrepublikového významu. Jezero, které je doma.

Na soutěži jsme se podíleli jako součást mezinárodního týmu. Naším úkolem bylo především zpracování architektonického řešení a jazyka rozsáhlé oblasti bývalého uhelného dolu Milada. Nalezení řešení, které propojí minulost i současnost místa a podpoří jeho genius loci.


Přístup
Hlavní koncept mobiliáře a architektury vychází z geometrie zářezů důlní techniky do bohatého podkrušnohorského masivu. Tuto jasnou geometrii už v krajině nepotkáme, tu už dávno semlel čas, vítr a voda. Vracíme ji zpět jako upomínku pomocí drobné architektury a mobiliáře.

Veškeré architektonické intervence mluví jedním jazykem, který je založen na materialitě a tvaru. Jazykem, který je podpírán základními pilíři: odkaz na minulost, lokálnost, materialita, udržitelnost, modularita.

Lokálnost je podporována materialitou a zpracováním. Jako materiál se používá dřevo z okolních lesů, které jsou napadeny kůrovcem. Tato myšlenka podporuje rozvoj pracovních míst v ústeckém kraji a zároveň vytváří nový vztah k místu na základě vytvořené hodnoty.


Vstupní brána
Východní vstupní portál se skládá z několika prvků, které jsou v různých fázích doplňovány. Finální stav se skládá z vlakové a autobusové zastávky, které propojují Miladu s širokým okolím, z parkoviště mezi stromy s posezením a přímým výhledem na jezero, z věže připomínající těžební techniku s informačním centrem, galerií a hygienickým zázemím a z mola, které se nachází před věží. Molo slouží hlavně pro kitery, pro které je jezero Milada oblíbenou lokalitou.


Východní pláž
  • půjčovna loděk s přívozem

Po cestě na východní pláž je první drobnou architektonickou intervencí molo s půjčovnou loděk a s přívozem, který má na jezeře několik zastávek s cílovou lokalitou na západním pobřeží. Přívoz rozmělňuje množství lidí z nejpřístupnějších částí do ohlehlejších.

Molo je jednoduchou dřevěnou konstrukcí, která je umístěná na vlnolamu,  s dvěma kónickými přístřešky. Přístřešky slouží pro obsluhu půjčovny loděk a zároveň jsou krytou částí před vstupem na přívoz. Molo slouží také jako promenáda, která nabízí výhled na širokou vodní plochu jezera Milada.

  • hospoda

Hospoda s výhledem na jezero. Hospoda, která zpracovává lokální suroviny vypěstované u jezera a ulovené v něm. Dřevěná platforma, na ní kónické střechy, pod kterými se nachází hospoda a správce areálu jezera Milada.

  • plážový dům

Plážový dům nabízí úkryt před slunečními paprsky, větrem a i pohledy ostatních. Skrývají se v něm barevné stánky s langoši, limonádou a pivem, převlékárny, toalety, sprchy, skříňky, .. dřevěné podium přes den slouží jako zpevněná plocha pláže a večer se na něm pořádají koncerty, tančírny a divadla.Mola pro plavce
Východní pláž je velice živá, zvlášť v okolí hlavní pláže a plážového domu. Proto jsou po západnějším vlnolamu rozmístěná menší mola s větší mírou soukromí a s možností plavat dále do jezera.


Parkování s kempingovým zázemím
Parkování mezi stromy, parkování v sadu, parkování s jedinečným výhledem na jezero Milada ve zpevněné krajině, která není rozpálenou asfaltovou Severněji od západní vstupní brány navrhujeme druhé záchytné parkoviště. Toto parkoviště zároveň plynule přechází v kempingový areál s hygienickým a elektrickým zázemím.


Staré Vyklice
Poutní, památné místo. V místě poddolované vesnice Vyklice vytváříme její odraz na vodní hladině jezera v podobě dvouvrstvého dřevěného mola. V létě molo slouží k rekreaci - jako plovárna nebo třeba letní kino, mohou se zde ale pořádat i slavnostní události jako jsou svatby, mše, smuteční události, .... Vyklické molo je poutním místem i místem zábavy.

Západní část jezera nemá tak exponovanou pláž. Nenavrhujeme zde ani kapacitní parkoviště. Je zde pouze parkoviště náležící k vesnici Roudníky. Z Roudníků se přichází starou alejí až k vodní hraně jezera Milada.


Katalog prvků
Katalog prvků zahrnuje veškerý mobiliář umístěný okolo Jezera Milada, od hospody až po ukazatel směřující k ní. Vychází se stejného principu jako větší stavby hospody a plážového domu - z geometrie těžební techniky a jejích zářezů do krajiny. Okolo Milady jsou rozeseté ve větších i menších skupinách. Patří mezi ně kempové chatičky ale například i převlékárny, toalety, nebo osamělá lavička s výhledem.

email: 

mail@collcoll.cc
job@collcoll.cc
facebook: 

collcoll