collcoll     ˂˂˂


     projekty
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt
      

 collcoll     ˂˂˂


     projekty      
     produkty
     výzkum 
     tým 
     kontakt   
      

Nová škola Chýně Návrh na novou základní školu v obcí Chýně 
Autor: Cyril Pavlů, František Gattermayer, Klára Štěrbová, Kateřina Vondrová, Šimon Kos, Libor Mládek
Místo: Chýně, Středočeský kraj 
Rok: 2015Pozemek školy navazuje na existující zelený pás (tzv. “Višňovka“), který propojuje pozemek nové školy se stávajícím centrem obce.
Návrh zelený pás respektuje a do jeho těsné blízkosti umisťuje nový veřejný prostor, který se díky orientaci hmot a umístění doplňující občanské vybavenosti stává novým centrem v budoucnu téměř dvojnásobně rozrostlé obce.

Z nového náměstí je vstup jak do budovy školy, tak do objektů občanské vybavenosti
společenský sál, kavárna, bazén s doplňujícími službami, tlocvičny se sportovišti), kteráje tak napojena na existující park, tak na novou autobusovou linku se zastávkou v blízkosti školy, atím s celou obcí Chýně.

Hmota budovy nové školy reflektuje stávající a budoucí plánovanou zástavbu v těsném
okolí řešeného území, která je tvořena z převážně individuálních rodinných domů a vil.
Směrem k nově navrženému veřejnému prostranství objekt vytváří pevnou frontu,
která rámuje veřejný prostor náměstí, ale směrem do okolní zástavby (na sever a východ) se fragmentuje do menších objemů. Zmenšením měřítka do okolí je objekt hmotově integrován do okolní rozvolněné zástavby, zatímco pevný objem hmoty do náměstí s aktivním parterem a jeho optické členění do menších hmot navozuje pocit náměstí
lidského měřítka a umocňuje tak význam nového veřejného prostranství.

Pozemek školy je podle míry přístupnosti veřejnosti rozdělen na ryze veřejnou, poloveřejnou a soukromou část.
Náměstí je navrženo jako nový centrální veřejný prostor obce, ke kterému přiléhají objekty s převážně občanskou vybaveností. Oproti tomu na východní straně pozemku je vyčleněna soukromá zahrada pro potřeby školy s dětskými hřišti, zahrádkami a altánem pro venkovní výuku.
Spojujícím prvkem je část poloveřejného prostoru školy se sportovišti a plochami pro atletické disciplíny, který navazuje na náměstí a vytváří nástupní prostor do objektu nové školy.
Z něj jsou přístupná sportoviště a tělocvična.

Nová budova školy slouží nejen jako důležitá vzdělávací instituce, ale zároveň jako kulturní dům a společenské centrum pro potřeby celé obce. Provozy jsou proto ekonomicky a funkčně navržené tak, že jsou snadno oddělitelné. Kulturní sál, tělocvičny nebo kavárna tak slouží veřejnosti, ale jejich provoz neruší probíhající vyučování v objektech školy.
Umístěním občanské vybavenosti kolem veřejného prostoru náměstí vzniká živý veřejný prostor s dynamickým pohybem obyvatel Chýně i návštěvníků v průběhu celého dne.

email: 

mail@collcoll.cc
job@collcoll.cc
facebook: 

collcoll